សំភារៈសរីរាង្គមិនមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់មានគោលបំណងពិសេស